16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

16 01 03

Pneumatiky

16 01 04*

Autovraky

16 01 06

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení 1)

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 2)

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01*

Odpadní munice

16 04 02*

Odpad ze zábavní pyrotechniky

16 04 03*

Jiné odpadní výbušniny

16 05

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné akumulátory

16 06 02*

Nikl–kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy 3) nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační činidla

16 09 01*

Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např.  chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

Oxidační činidla jinak blíže neurčená

16 10

Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Odpadní vody obsahující  nebezpečné látky

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující  nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky  a žáruvzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky  na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující  nebezpečné látky

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 161101

16 11 03*

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující  nebezpečné látky

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující  nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů  neuvedené pod číslem 16 11 05

 
 

1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a  ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo  atd.

3 ) Pro účely tohoto údaje jsou přechodné kovy: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal.  Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.