17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.