17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  nebezpečné látky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07*

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03*

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály obsahující azbest

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.