19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží
19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 07* Olej a koncentráty ze separace
19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09* Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
19 02 11* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady
19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť
19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01 Vitrifikovaný odpad
19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze
19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 05 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 07 Průsaková voda ze skládek
19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 Shrabky z česlí
19 08 02 Odpady z lapáků písku
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02 Kaly z čiření vody
19 09 03 Kaly z dekarbonizace
19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 09 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 01 Železný a ocelový odpad
19 10 02 Neželezný odpad
19 10 03* Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05* Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 11 Odpady z regenerace olejů
19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02* Kyselé dehty
19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 05* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
19 11 07* Odpady z čištění spalin
19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 01 01 Kompozitní a nápojové kartony
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
19 12 03 01 Měď, bronz, mosaz
19 12 03 02 Hliník
19 12 03 03 Olovo
19 12 03 04 Zinek
19 12 03 06 Cín
19 12 04 Plasty a kaučuk
19 12 05 Sklo
19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 Textil
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.