19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06*

Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07*

Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 17*

Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19

 Odpadní písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 04*

Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Jiné odpady obsahující  nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/ solidifikované odpady4)

19 03 04*

Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně 5) stabilizovaný

19 03 05

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06*

Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 04 02*

Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná pevná fáze

19 04 04

Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty  z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 05

Extrakty  z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod  číslem 19 08 09

19 08 11*

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod  číslem 19 08 11

19 08 13*

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05*

Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace olejů

19 11 01*

Upotřebené  filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Odpadní voda z regenerace olejů

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 07*

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod  číslem 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11*

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod  číslem 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01*

Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemní vody obsahující  nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07*

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  nebezpečné látky

19 13 08

Jiný  kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

 

3a) Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle  §  6  odst.  1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.

3b) Odstraněním  nebezpečné  vlastnosti  infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace,  jejíž  účinnost  byla  prověřena  dlouhodobým  zkoušením a prokazatelně dokázána.

4 ) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není  nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

5) Viz přílohu č. 11 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.