ENVI Report 3/2018

Období: 1.2.2018 - 28.2.2018

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Po hlášení produkce odpadů, obalů, poplatků za vody pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP (zejména ovzduší a IRZ).

Nově jsme do přehledu legislativních změn zařadili i úpravy evropských předpisů, které souvisí zejména s oblastí CHLS.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za únor žádné změny v povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Ochrana a využití vod
Ostatní - zemědělství
Ostatní - rybářství
Ostatní – technické požadavky
Ostatní - zemědělství
Změny v evropské legislativě
 • ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV
 • ECHA zvažuje omezení používání mikroplastů a oxo-plastů
 • Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC
 • Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov PDF
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/232 ze dne 15. února 2018 o prodloužení opatření přijatého Belgií v souvislosti s dodáváním biocidních přípravků VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trh a jejich používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 PDF
 • Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku PDF
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/232 ze dne 15. února 2018 o prodloužení opatření přijatého Belgií v souvislosti s dodáváním biocidních přípravků VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trh a jejich používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/185 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky penflufen PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/184 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a sulfurylfluorid PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/183 ze dne 7. února 2018 o zamítnutí povolení formaldehydu jako doplňkové látky náležící do funkčních skupin konzervantů a látek zlepšujících hygienické podmínky PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek PDF
 • Nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5) PDF
 • Zákon č.10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.