ENVI Report 8/2019

Období: 1.7. - 31.7.2019

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v oblasti podnikové ekologie (pouze změny týkající se ochrany přírody, zvířat, zemědělství).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

Žádné změny ve sledovaných povinnostech. - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
-

Na srpen nejsou stanoveny žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ostatní: ochrana přírody a krajiny
Ostatní: ochrana zvířat
Ostatní: zemědělství

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1194 ze dne 5. července 2019 o identifikaci látky 4-terc-butylfenol (PTBP) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2019) 4987) PDF
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 PDF
  • MSC jednomyslně odsouhlasil identifikaci HFPO-DA jako SVHC WWW
  • Záznamy u ftalátů v příloze XIV nařízení REACH budou aktualizovány přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru WWW
  • Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC WWW
  • Přezkoumání omezení olova a jeho sloučenin – ECHA vyzývá k předložení důkazů WWW
  • Pokyny k dodržování omezení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) WWW
  • Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování WWW
  • Nová verze portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům WWW
  • ECHA se začíná zabývat perzistentními organickými znečišťujícími látkami (POPs) WWW

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.