ENVI Report 7/2019

Období: 1.6. - 30.6.2019

Ve sledovaném období byla vydána novela prováděcího předpisu upravujícího nebezpečné látky v elektrických zařízeních.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

A - Chemické látky, B - odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

A_úvod

B_úvod

Nahrazení evropského nařízehí pro perzistentních organických znečišťujících látek (POP) Nařízení EU 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách Obsah změn: nahrazující nařízení (zrušuje dosavadní nařízení 850/2004). Nařízení řeší opatření sloužící zejména k vyloučení výroby, uvádění na trh a používání záměrně vyráběných POP. Kromě toho jsou vlastnosti POP zohledňovány v rámci odpovídajících programů Unie pro posuzování a povolování látek. Datum nabytí účinku: 15.07.2019
Ostatní - technické požadavky na výrobky
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

Technické požadavky na výrobky:novela prováděcího předpisu 146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Obsah změn: novelou se transponuje 17 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech. Cílem je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu (celý článek).


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6, F7

Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 2. čtvrtletí

§ 10-13 zákona o obalech

30.7.2019

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ostatní: nebezpečné látky v elektrických zařízeních

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
  • ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH WWW
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1094 ze dne 17. června 2019, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek PDF
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách PDF (ruší nařízení 850/2004)
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1030 ze dne 21. června 2019, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 PDF
  • ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH WWW
  • Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (quinoclamine; tellurium; tellurium dioxide) WWW
  • Veřejná konzultace k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) WWW
  • Změny v postupu dotazování WWW
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci PDF
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/994 ze dne 17. června 2019, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení etofenproxu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.