ENVI Report 11/2019

Období: 1.10. - 31.10.2019

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné změny prováděcích předpisů v oblasti podnikové ekologie.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

Žádné změny ve sledovaných povinnostech. - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
- Žádné termínované povinnosti na měsíc listopad. - -

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ostatní
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy, pesticidy:
  • Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém a na štítnou žlázu WWW
  • Pravidla pro registraci zavedených látek WWW
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1701 ze dne 23. července 2019, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek PDF
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek PDF
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1691 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) PDF
  • ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH WWW
  • Výzva k předložení důkazů k možnému zákazu použití olova ve střelivu, kulkách a rybářských olůvcích WWW
  • Nové požadavky nařízení REACH týkající se nanomateriálů WWW
  • Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP) WWW
  • Posunutí lhůty pro poskytnutí informací toxikologickým střediskům WWW

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.