ENVI Report 1/2018

Období: 1.12. - 31.12.2017

Ve sledovaném období byla konečně vydána novela emisní vyhlášky k zákonu o ovzduší a další změny oblasti v podnikové ekologie (voda, EIA). Elektronická evidence přepravy NO (SEPNO) bude nakonec spuštěna až od května 2018.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část C - Ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
Úvod Novela prováděcího předpisu: vyhláška k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Obsah změn

Část D - Ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
Příloha D3 Novela prováděcího předpisu: emisní vyhláška k zákonu č. 201/2012 Sb. o ovzduší 452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší  Změny řeší článek: Obsah novely emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb.
D20 Novela prováděcího předpisu: vyhláška k zákonu č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech
472/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Předmět úpravy:
  • Nové znění přílohy č. 2 (Vzor zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony) a č. 3 (Vzor zprávy o F-plynech a RL)
  • Změny v přílohách č. 4 (Postup znovuzískávání RL a F-plynů z chladicích zařízení) a č. 5 (Postup znovuzískávání RL a F-plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně)

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
C10 Hlášení vodní bilance (odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod v množství přesahujícím v roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, dále akumulace či vzdouvání nad 1 mil. m3). § 22vodního zákona 31.1.
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2018
F6,F7 Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 4. čtvrtletí § 10-13zákona o obalech 30.1.

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Ochrana ovzduší
Posuzování vlivů na životní prostředí, EIA
Zemědělství
Ochrana a využití vod

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.