ENVI Report 9/2018

Období: 1.8.2018 - 31.8.2018

Po delší době byly ve sledovaném období vydány významné změny v oblasti podnikové ekologie (ochrana ovzduší, platnost od září). Dále byla zapracována letní novela vodního zákona (platnost od 1.1.2019). Právní požadavky jsme také rozšířili o novou část H, kde jsou řešeny další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP (energetika, EIA, ochrana přírody, ADR)


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

C – Ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
C1C2C5C6C8C15C16C27C28C29C30 Změny v uvedených bodech (platnost až od 1.1.2019!). 113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí Změny, které přinesla novela vodního zákona.
C2 Nahrazující provádění předpis v oblasti žádostí na vodoprávní úřad. 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí vodoprávního úřadu a o předkládaných dokladech Vyhláška nově stanovuje doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádostí o povolení, souhlas, vyjádření, stanovení, schválení, ohlášení podle vodního zákona. Dále stanovuje náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona. Nové formuláře ke stažení.
D – Ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
D6D13 Změny v bodech D6 (kotle na tuhá paliva) a D13 (biopaliva). 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Změny, které přinesla novela jsou podrobněji uvedeny v článku.
D13 Nahrazující provádění předpis v oblasti biopaliv v pohonných hmotách (účinnost od 1.9.2018). 189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot Nahrazující nařízení vlády upravuje:
 • kritéria udržitelnosti biopaliv,
 • způsob výpočtu emisí skleníkových plynů,
 • náležitosti zprávy o emisích,
 • požadavky na biopaliva,
 • podmínky ověření snížení emisí z těžby,
 • náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy,
 • náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.
D3 Přípustná úrověň znečišťování ovzduší: změna emisních limitů pro kotle. 190/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování Změna emisních limitů platných do 19. prosince 2018 pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje na pevné palivo (příloha č. 2, část II, tabulka 1.1.2) pro stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014.
nová část H – Související povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
H1 Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů § 6a zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 193/2013 Sb., č. 194/2013 Sb. Provozovatel kotlů s výkonem nad 20 kW nebo klimatizačních systémů s chladicím výkonem vyšším než 12 kW je povinen zajistit kontrolu energetickým specialistou.
H2 Průkaz energetické náročnosti budov § 7a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb. Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji nebo nájmu budov je stanovena povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti.
H3 Energetický audit § 9 zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 480/2012 Sb.,193/2007 Sb.,194/2007 Sb. Pro budovy užívané/vlastněné velkými podnikateli, nebo pro budovy s nadlimitní roční spotřebu energie, je stanovena povinnost zpracovat energetický audit.
H4 Energetický posudek § 9a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb. Při výstavbě nových budov nebo při větší změně budovy se zdrojem energie s výkonem nad 200 kW, je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek.
H5 Posuzování vlivů na životní prostředí § 2-9 zákona č. 100/2001 Sb. Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, podléhají povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí.
H6 Ochrana dřevin, povolení ke kácení dřevin § 7-9§ 86 zákona 114/1992 Sb., vyhláška č. 189/2013 Sb. Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení.
H7 Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí § 23 zákona č. 111/1994 Sb., § 17-17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., Dohoda ADR Osoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel), dopravci a osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) jsou při přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit stanovené povinnosti.

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na září nejsou stanoveny žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj MV):

Ochrana ovzduší
Ochrana a využití vod
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

 • Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018 číst
 • ECHA vytvoří do konce roku 2019 novou databázi o předmětech s obsahem nebezpečných chemických látek uvedených v Kandidátském seznamu číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1131 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje penflufen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1130 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje cypermethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1129 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje acetamiprid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.