ENVI Report 10/2019

Období: 1.9. - 30.9.2019

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné změny prováděcích předpisů v oblasti podnikové ekologie.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

Žádné změny ve sledovaných povinnostech. - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
voda Připomenutí: byla zrušena povinnost podávat zálohové hlášení za odběry podzemních vod i vypouštění odpadních vod (dříve do 15.10.) podle ustanovení čl. II, bod 4, zákona 113/2018 Sb.  § 89-98 vodního zákona, vyhl. 123/2012 Sb. zálohy zrušeny
F6, F7 Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsou povinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 3. čtvrtletí. § 10, § 13, § 15a zákona o obalech 30.10.2019

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Posuzování vlivů na životní prostředí

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
  • Výbory ECHA přijaly stanoviska ke 2 návrhům na omezení a 15 návrhům harmonizované klasifikace a označení WWW
  • Veřejná konzultace k návrhu stanoviska SEAC k omezení N,N-dimethylformamidu WWW
  • SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech WWW
  • Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 PDF
  • Čtyři návrhy na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) WWW
  • Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (isokyanátů) WWW

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.