ENVI Report 5/2019

Období: 1.4. - 30.4.2019

Ve sledovaném období byla vydána novela zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě. Dále byly změny v oblasti lesů, ochrany přírody a náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

G - Ekologická újma
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod

Změna zákona o ekologické újmě (účinnost od 1.5.2019) 98/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah změn: Novela upravuje zapojení nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí do řízení o uložení preventivních a nápravných opatření, které má být zahájeno v případě, že škody na životním prostředí bezprostředně hrozí (preventivní opatření) či k nim došlo (nápravná opatření).


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na květen nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana přírody, náhrady škod
Ekologická újma
Ostatní - lesy

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/641 ze dne 17. dubna 2019 o podmínkách povolení kategorie biocidních přípravků obsahujících 1R-trans-fenothrin předložených Irskem v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2019) 2837) PDF
  • Rozhodnutí Rady (EU) 2019/639 ze dne 15. dubna 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách ke změnám příloh A a B této úmluvy PDF
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/637 ze dne 23. dubna 2019, kterým se schvaluje cholekalciferol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 14 PDF
  • Nařízení Komise (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách PDF
  • ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek WWW
  • ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek WWW
  • Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) WWW
  • Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU WWW
  • Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí PDF
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/481 ze dne 22. bʼnezna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flutianil a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.