ENVI Report 10/2018

Období: 1.9.2018 - 30.9.2018

Ke konci září byla vydána novela prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech řešící povinnosti obcí v oblasti sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jedlých olejů a tuků. Pozor také na zrušení zálohového poplatkového hlášení za vypouštěných odpadních vod do vod povrchových: podle ustanovení čl. II, bod 4, zákona 113/2018 Sb. se zálohy na poplatky na poplatkové období 2019 již neřeší a hlášení se nepodává. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

B - Odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Novela prováděcí vyhlášky řešící povinnosti obcí v oblasti sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jedlých olejů a tuků 210/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 
  • Rozšíření stávající povinnosti na sběr BRKO na celý rok(od 1.4.2019).
  • Nová povinnost - sběr jedlých olejů a tuků (od 1.1.2020).
celý článek

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
C27 Odběratel podzemních vod s povolením odběru nad 6000m3 ročně či nad 500m3 měsíčně musí podat poplatkové hlášení. Hlášení se nepodává, pokud od posledního hlášení nedošlo ke změně povolení. (Od 2019 jsou již zálohy zrušeny.) § 88vodního zákona, vyhl. 125/2004 Sb. naposledy do 15.10.2018
C28 Zrušení zálohového poplatkového hlášení za vypouštěných odpadních vod do vod povrchových: podle ustanovení čl. II, bod 4, zákona 113/2018 Sb. se zálohy na poplatky na poplatkové období 2019 již neřeší. § 89-98vodního zákona, vyhl. 123/2012 Sb.  zrušeno
F6F7 Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsou povinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 3. čtvrtletí. § 10§ 13§ 15azákona o obalech 30.10.2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj MV):

Odpady
Zemědělství

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1261 ze dne 20. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred's iodine based products“ číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1258 ze dne 18. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab Iodine PT3 Family číst
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1251 ze dne 18. září 2018 o neschválení empenthrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18 číst
  • ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování číst
  • Veřejná konzultace k návrhu doporučení 18 látek navržených pro autorizaci číst
  • Veřejná konzultace k identifikaci dalších 6 látek jako SVHC číst
  • Observatoř EU pro nanomateriály zadala studii ke zjištění mezer v současných poznatcích o nebezpečí/hodnocení rizik pigmentů vyráběných v nanoformách číst
  • Veřejná konzultace – chemické látky, výrobky a odpady číst
Aut

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.