ENVI Report 8/2020

Období: 1.7. - 31.7.2020

Ve sledovaném období byly vydány změny v oblasti hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování). Změny se projeví už v hlášení za rok 2020.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

E - Integrovaný registr znečišťování
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

E2

Ohlašování do IRZ - změna prováděcího předpisu
 • příloha č.1Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků znečišťujících látek do integrovaného registru znečišťování
 • příloha č.2: Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech
 • příloha č. 3Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
326/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Mění se:
 • seznam znečišťujících látek ohlašovaných v případě překročení příslušných prahových hodnot do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (přitom některé znečišťující látky se doplňují, jiné vypouštějí),
 • formát a četnost údajů, které se do integrovaného registru znečišťování životního prostředí ohlašují.
V přechodných ustanoveních je uvedeno, která změněná ustanovení se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 a která až za rok 2021. (podrobnější článek)


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na srpen nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Integrovaný registr znečišťování
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
 • Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC WWW
 • Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S WWW
 • Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky WWW
 • Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH WWW
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020,kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) PDF
 • Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH WWW
 • Aktualizované IT nástroje pro oznámení toxikologickým střediskům WWW
 • 22 hazardous chemicals added to EU regulation on imports and exports WWW
 • Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám WWW
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1086v ze dne 23. července 2020, kterým se schvaluje ikaridin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.