ENVI Report 4/2019

Období: 1.3. - 31.3.2019

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Vyšla změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo evropskými předpisy a dále změny v oblasti ochrany přírody a krajiny: ochrana dřevin a povolování jejich kácení a ochrana Moravského krasu.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

H - související povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

h5

Změna prováděního předpisu o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (účinnost od 1.4.2019) 86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Obsah změn: Novelizovaná vyhláška definuje nedovolené zásahy do dřevin, stanoví velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, stanoví náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin, stejně tak jako upřesňuje období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. 
Cílem změny je upřesnění definice některých pojmů užitých ve vyhlášce, změnit některé charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, a upravit některé náležitosti žádosti o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin, respektive náležitosti oznámení o kácení dřevin. 
Novelou MŽP chce snížit administrativní zátěže jak žadatelů o kácení dřevin, tak i příslušných orgánů státní správy, jimiž jsou orgány ochrany přírody a stavební úřady.


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6F7

Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 1. čtvrtletí

§ 10-13 zákona o obalech

30.4.2019

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana přírody a krajiny
Ostatní - VŽP

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2019/448 ze dne 18. března 2019 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/423 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan číst
 • ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/403 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“ číst
 • Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy číst
 • Oprava nařízení Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V číst
 • Lhůty pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH do agentury ECHA na léta 2019 - 2021 číst
 • ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek číst
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek číst
 • ECHA zveřejnila dva aktualizované praktické průvodce k nařízení REACH a nařízení CLP číst
 • Přehled aditiv používaných v plastech a vyráběných ve vysokých objemech číst
 • Data z registrací 2018 jsou již zahrnuta do nástroje QSAR číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.