ENVI Report 6/2018

Období: 1.5.2018 - 31.5.2018

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v oblasti podnikové ekologie. Prezident však podepsal dlouho očekávanou rozsáhlou novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, účinnost by měla být od 1.1.2019. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za květen žádné změny ve sledovaných povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na červen nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj MV):

Ochrana a využití vod
Ostatní - požadavky ochraně lesa

Změny v evropské legislativě; aktuality z oblasti CHLS (zdroj MPO, ECHA):

  • V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/675 ke změně přílohy XVII nařízení REACH číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/669 ke změně přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 číst
  • ECHA zveřejnila informaci o stavu projednávání změn v nařízení REACH týkajících se zpřesnění požadavků na chemické látky v nanoformách číst
  • ECHA zveřejnila překlady nového praktického průvodce pro registranty – Jak postupovat při hodnocení látky číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.