ENVI Report 11/2018

Období: 1.10.2018 - 31.10.2018

V říjnu byla vydána novela Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (transpozice směrnice 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovují čtvrtý seznam limitních hodnot expozice na pracovišti).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

A - Chemické látky a směsi
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Novela prováděcího předpisu 246/2018 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Hygienické limity chemických látek v pracovním ovzduší (přípustný expoziční limit a nejvyšší přípustná koncentrace): Směrnice Komise (EU) 2017/164 do českého právního řádu zavádí či upravuje limitní hodnoty pro např. mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 Dichlorethylen. 
Nové znění přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení.

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
- Žádné termínované povinnosti na měsíc listopad. - -

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Bezpečnost práce, Chemické látky
Bezpečnost práce
Ostatní
Zemědělství

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

  • Nařízení Komise (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B číst
  • Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776 číst
  • Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether číst
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1479 ze dne 3. října 2018, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 číst
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1477 ze dne 2. října 2018 o podmínkách povolení biocidních přípravků obsahujících ethylbutylacetylaminopropionát předložených Belgií v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776. číst
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1305 ze dne 26. září 2018 o podmínkách povolení kategorie biocidních přípravků obsahujících deltamethrin předložených Švédskem v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2018) 5503) číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1292 ze dne 25. září 2018, kterým se schvaluje cyfenothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1288 ze dne 24. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Prodhynet's iodine based products“ číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1287 ze dne 24. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Quat-chem's iodine based products“ číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.