ENVI Report 9/2019

Období: 1.8. - 31.8.2019

Ve sledovaném období byly vydány změny prováděcích předpisů v oblasti odpadů, ovzduší a ochrany vod.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

B - odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod B

Změna prováděcího předpisu: vyhlášky č. 94/2016 Sb. 199/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Změna pro nebezpečnou vlastnost HP 14 v důsledku Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický". Je upravenn postup pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadu HP 14 tak, aby nově korespondoval s uvedeným nařízením.

Úvod B

Změna prováděcího předpisu: vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. 200/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu Zapracování požadavků Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května
2017 o rtuti:
  • vyhl. 383/2011: vložení několika nových formulářů vycházejících z kritérií stanovených v evropském nařízení 2017/852 o rtuti,
  • vyhl. 294/2005: drobné terminologické úpravy a zavedení požadavků na trvalé uložení odpadní rtuti.
C - ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod C

Změna prováděcího předpisu 197/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu Změny v příloze č. 11 Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona:V případě souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) žádné doklady nezbytné pro rozhodnutí vodoprávního úřadu dosud stanoveny nebyly. Za dosavadní právní úpravy byly vodoprávní úřady povinny rozhodovat o žádostech o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona i bez předložení nezbytných dokladů, respektive mohly být povinny si podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o souhlasu obstarat samy. Z tohoto důvodu přichází novela, v níž jde o doplnění přílohy č. 11 novelizované vyhlášky o nezbytné doklady, které musí žadatel o souhlas vodoprávnímu úřadu předložit společně s žádostí o souhlas.
D - ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod D

Změna prováděcího předpisu 216/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Novela provádí nová zmocnění zákona o ochraně ovzduší (novela č. 172/2018 Sb.). Konkrétně upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.
Dále nově upravuje v souladu se zmocněním uvedeným v § 16 odst. 10 zákona, resp. § 16 odst. 9 zákona, rozsah údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje (uvedených v dokladu o této kontrole), které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím ISPOP.
Připojeno bylo také několik dalších dílčích změn vycházejících např. z přijetí závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, příp. také z aplikační praxe.

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
-

Na září nejsou stanoveny žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana ovzduší
Odpady
Ochrana a využití vod

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
  • Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH WWW
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1331 ze dne 5. srpna 2019 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího olej z máty peprné a citronellal předložených Spojeným královstvím v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 PDF
  • Návrh na omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU – aktualizace WWW
  • Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 5 chemických látek WWW
  • ECHA připraví návrh na omezení olova ve střelivu a rybářském náčiní WWW
  • Rozsudek Evropského soudu o identifikaci bisfenolu A jako látky SVHC WWW

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.