ENVI Report 3/2019

Období: 1.2. - 28.2.2019

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 2017/852 se od března mění zákon o odpadech a chemický zákon. Jinak ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Po ohlášení odpadů, obalů a poplatkových přiznání za vody pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP (ovzduší a IRZ).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie: chemické látky; odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Aktualizace zákonů uvedených v bodech:

Úvod A

Úvod B

Dílčí změna základních zákonů od 1.3.2019: zákon o odpadechchemický zákon 45/2019 Sb.  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti  Provedené změny souvisí hlavně s uvedením českého právního řádu do souladu s právní úpravou týkající se nakládání se rtutí.
K zákonu č. 185/2001 Sb.
 • Stanoví se ohlašovací povinnosti a sankce za přestupky spojené s nakládáním se rtutí.
 • Dále se doplňuje právní úprava ekotoxicity, a to prostřednictvím odkazu na nařízení Rady (EU) č. 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“, ze dne 8. června 2017.
K zákonu č. 350/2011 Sb.
 • Upravují se podmínky podávání žádostí o povolení uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy spojené s nakládáním se rtutí.
 • Doplňují se sankce za nesprávné nakládání se rtutí.

Související platný předpis:

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2019

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Chemické látky, Odpady
Zemědělství
Ekologická újma (hodnocení rizik), Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

 • Upřesnění požadavků na žádosti o povolení podle nařízení REACH číst
 • ECHA navrhuje omezit záměrné přidávání mikroplastů číst
 • ECHA zveřejnila aktualizované pokyny k nařízení CLP číst
 • Jednejte ihned a zůstaňte na trhu EU i po odchodu Spojeného království číst
 • Nařízení CLP - konsolidované znění z prosince 2018 číst
 • Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1622 ze dne 29. října 2018 o neschválení některých účinných látek biocidních přípravků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 528/2012 číst
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/227 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království číst
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/157 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 číst
 • ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek číst
 • ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 10 chemických látek obsahujících měď číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.