ENVI Report 7/2020

Období: 1.6. - 30.6.2020

Ve sledovaném období byly vydány změny v oblasti ochrany a využití vod (zranitelné oblasti), ovzduší (emisní kategorie vozidel a emisní plakety), hospodaření s energiemi (energetická náročnost budov) a v oblasti přepravy nebezpečných věcí podle ADR. Změny ve zranitelných oblastech mohou mít vliv i na nutnost aktualizace základního hodnocení rizik ekologické újmy.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

C – ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

C14

Zranitelné oblasti: změna prováděcího předpisu 277/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Obsahem je již 4. revize zranitelných oblastí a akčního programu.
V případě přidávání nových zranitelných oblastí byly základním kritériem vysoké koncentrace dusičnanů, prokazatelný rostoucí trend koncentrací dusičnanů a vliv eutrofizace povrchových vod způsobené zemědělským znečištěním. Podpůrným kritériem byla vyšší zátěž území statkovými hnojivy a také potenciální úspěšnost navržených opatření akčních programů.
Celkem bylo v rámci revize vymezeno 60 nových zranitelných oblastí. Zrušeno bylo 45 zranitelných oblastí.
Zavedena byla i nová povinnost - § 7a Bilance dusíku. Podrobnosti

Datum účinnosti od: 1. července 2020

D – ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

D14

Nízkoemisní zóny: nahrazení stavajícího prováděcího předpisu 280/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách NV nově stanovuje
 • způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,
 • vzory emisních plaket,
 • pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a
 • bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.
Datum účinnosti od: 1. září 2020
G – ekologická újma
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

G4

Hodnocení rizik: změna souvisejícího prováděcího předpisu 277/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Novela NV zavedla nové katastrální území do zranitelných oblastí a zároveň došlo i ke zrušení některých stávajících zranitelných oblastí. Změny ve zranitelných oblastech mohou mít vliv i na nutnost aktualizace základního hodnocení rizik ekologické újmy. Podrobnosti
Datum účinnosti od: 1. července 2020
H – Hospodaření s energiemi
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

H2

Průkaz energetické náročnosti budov: nahrazení stavajícího prováděcího předpisu 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov Je projevem transpozice evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, stejně tak jako její novelizační směrnice 2018/844, když nově upravuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a nakonec umístění průkazu v budově.

Hlavní oblasti změn proti dosavadní právní úpravě (vyhl. č. 78/2013 Sb.):
 • úprava výpočtu energetické náročnosti,
 • změna ve vyjádření ukazatele energetické náročnosti budov,
 • zpřesnění metodiky výpočtu energetické náročnosti budov,
 • aktualizace parametrů referenční budovy,
 • aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie,
 • zpřehlednění vzoru průkazu energetické náročnosti budovy pro odbornou i laickou veřejnost,
 • zjednodušení grafické části průkazu.
Datum účinnosti od: 1. září 2020

H7

Přeprava nebezpečných věcí: změna prováděcího předpisu 304/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě Upřesnění činností, na které nemusí být ustanoven bezpečnostní poradce.
Upřesnění školení a zkoušek bezpečnostních poradců.
Doplnění nových §§ v souvislosti se zařazením povinností řidičů ADR do silničního zákona:
 • Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci
 • Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
 • Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
 • Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci
Datum účinnosti od: 1. července 2020


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na červenec nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana přírody a krajiny
Energetika – hospodaření s energiemi
Zemědělství
Ochrana a využití vod
Ochrana ovzduší
Přeprava nebezpečných věcí - ADR

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
 • Resorcinol nebyl identifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy WWW
 • Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky) WWW
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/704 ze dne 26. května 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“ PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.