ENVI Report 1/2019

Období: 1.12. - 31.12.2018

Ve sledovaném období byly vydány změny v oblasti ochrany vod a také další změny (zemědělství, ochrana přírody, lesy, těžební odpady). Od ledna 2019 začíná další ohlašovací období, nejprve lednovou vodní bilancí.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část C - Ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
Úvod Zrušení prováděcího předpisu  327/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Předpis je nahrazen vyhláškou 328/2018 Sb.

Úvod

C28

Nový prováděcí předpis 328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových  Obsah změn

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
C10 Hlášení vodní bilance (odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod v množství přesahujícím v roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, dále akumulace či vzdouvání nad 1 mil. m3). § 22vodního zákona 31.1.
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2019
F6F7 Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 4. čtvrtletí § 10-13zákona o obalech 30.1.

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana a využití vod
Ostatní - hluk
Ostatní - zemědělství
Ostatní - lesy
Těžební odpady
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Fluorované skleníkové plyny (v souvislosti se BREXITem:

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2023 ze dne 17. prosince 2018 o změně prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanoví referenční hodnoty, pokud jde o referenční hodnoty na období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 pro výrobce nebo dovozce usazené ve Spojeném království, kteří podle uvedeného nařízení od 1. ledna 2015 zákonně uvedli na trh částečně fluorované uhlovodíky číst

Chemické látky, biocidy:

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2013 ze dne 14. prosince 2018 o identifikaci látky 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (3-benzylidenkafr) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 číst
 • Nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) číst
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1985 ze dne 13. prosince 2018 o neschválení Willaertia magna c2c maky jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 11 číst
 • Veřejná konzultace k omezení látek obsažených v tetovacích barvách číst
 • Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u čtyř ftalátů v seznamu látek podléhajících povolení číst
 • ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek číst
 • Společnosti musí poskytnout více informací o nanomateriálech číst
 • ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování chemických látek: kyselina boritá a různé boritany číst
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek číst
 • Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech číst
 • Změna nařízení REACH, pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII za účelem zohlednění nanoforem látek číst
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1853 ze dne 27. listopadu 2018, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS číst
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1847 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích číst
 • Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.